Artikel 1   Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
OLijf: OLijf leefstijlcoaching en/of Janneke Kierkels, of degene die namens OLijf leefstijlcoaching uitvoering geeft aan opdrachten. Klant: diegene aan wie door OLijf coaching of training wordt aangeboden en advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s). Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de leefstijlcoach wordt uitgeoefend. OffLijn individueel: het 26-wekenprogramma van OLijf waarbij de cliënt wekelijks opdrachten en factsheets ontvangt en gedurende die periode individueel begeleid wordt. OffLijn groep: het 26-wekenprogramma van OLijf waarbij de cliënt wekelijks opdrachten en factsheets ontvangt en gedurende die periode begeleid wordt in een groep. OffLijn voor professionals: het 11-wekenprogramma wat OLijf aanbiedt aan leefstijlprofessionals.

Artikel 2   Algemeen
OLijf geeft coaching, training en advies aan klanten op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de klant direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3   Basis
OLijf kan de klant zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts coachen, trainen of adviseren. In het laatste geval houdt OLijf de arts op de hoogte van het verloop van het traject. Gegevens van de klant worden niet zonder toestemming van de klant aan derden verstrekt. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het vermelden aan de arts dat hij/zij een coachingstraject volgt.

Artikel 4   Verhindering
Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij OLijf hiervan zo snel mogelijk telefonisch of via de mail op de hoogte te stellen. Indien de klant niet 24 uur vóór genoemd tijdstip bericht van verhindering aan OLijf geeft dan is OLijf gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de klant in rekening te brengen.

Artikel 5   Start begeleidingstraject
Een begeleidingstraject bestaat uit een vooraf afgesproken tijdsduur en aantal contactmomenten. Het begeleidingstraject vangt aan vanaf het moment dat OLijf de ingevulde overeenkomst van de klant ontvangt of vanaf het moment dat de intake heeft plaatsgevonden.

Artikel 6   Beëindiging begeleidingstraject
Beëindiging van het begeleidingstraject dient schriftelijk te gebeuren. Het begeleidingstraject kan op ieder moment worden beëindigd. Indien de klant het begeleidingstraject OffLijn individueel of groep beëindigt na het insturen van de overeenkomst en vóórdat de eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden, is hij/zij verplicht het startbedrag te betalen. Beëindigt de klant het begeleidingstraject OffLijn individueel of groep na de eerste bijeenkomst en vóór de tweede bijeenkomst dan dient hij/zij de eerste factuur te betalen. Voor OffLijn individueel geldt dat wanneer de klant het begeleidingstraject beëindigt hij/zij verplicht is te betalen tot en met de laatst bijgewoonde bijeenkomst. Voor OffLijn groep geldt dat wanneer de klant het begeleidingstraject na de tweede bijeenkomst beëindigt hij/zij verplicht is om het volledige tarief van het volledige traject te betalen. Voor OffLijn voor professionals geldt dat wanneer een klant het traject beëindigt na het insturen van de overeenkomst dat er kosten in rekening worden gebracht: 50% van het totaalbedrag indien beëindiging minimaal 2 weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag gebeurt, 75% van het totaalbedrag indien beëindiging plaatsvindt minder dan twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag, 100% indien beëindiging plaatsvindt na de eerste trainingsdag. Indien de klant gedurende het lopende begeleidingstraject niet voldoet aan de betalingsverplichting, is OLijf gerechtigd het traject tijdelijk stil te leggen dan wel te beëindigen.

Artikel 7   Tariefstelling
Voorafgaand aan een eenmalige afspraak of een begeleidingstraject deelt OLijf de klant schriftelijk of mondeling mede welke tarieven er gelden. OLijf is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, waarbij OLijf zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaatsvinden.

Artikel 8   Intellectueel eigendom
OLijf behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van OLijf noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door OLijf verstrekt zijn.

Artikel 9   Betaling
Betaling aan de OLijf leestijlcoaching dient per overschrijving plaats te vinden. De klant ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. Die klant dient zich te houden aan de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij een overschrijding van deze betalingstermijn, is OLijf gerechtigd het factuurbedrag met administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is OLijf gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso van door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 10   Onuitvoerbaarheid van de opdracht
OLijf heeft het recht de overeengekomen contactmomenten op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van de beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 11   Aansprakelijkheid
Het advies van OLijf is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. OLijf sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de klant van door OLijf verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van OLijf. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen OLijf verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is OLijf nimmer aansprakelijk. Indien de verzekeraar van OLijf om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van OLijf te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 10% van de totale som. OLijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 12   Geschillen en toepasselijk recht
Voor geschillen tussen OLijf en de klant over de persoonlijke benadering van de klant of de gevolgde procedure van het begeleidingstraject wordt de klachtenregeling van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) gehanteerd. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of door inschakeling van de BGN te beslechten.

Artikel 13   Klantgegevens
OLijf zal in geen geval klantgegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant.